Po­tre­bu­je­mo: ši­ro­ke re­zan­ce, 3/4 kg sku­te, 3 dl sme­ta­ne, 3 jaj­ca, slad­kor po oku­su ter olje in drob­ti­ne za pe­kač

Re­zan­ce sku­ha­mo po na­vo­di­lih z em­ba­la­že, jih na hi­tro splak­ne­mo z vro­čo vodo in zno­va do­bro od­ce­di­mo. Sku­to pret­la­či­mo, zme­ša­mo s sme­ta­no in ru­me­nja­ki, do­da­mo sneg iz be­lja­kov in vse sku­paj vme­ša­mo v re­zan­ce. Slad­ka­mo po oku­su. Pe­kač na­ma­že­mo z ol­jem, po­tre­se­mo z drob­ti­na­mi, vanj stre­se­mo re­zan­ce in jih spe­če­mo.